Διαχείριση Αποβλήτων

Η Νais energy υλοποιεί έργα που περιλαμβάνουν την αεριοποίηση οργανικών ουσιών για την παραγωγή ηλεκτρισμού…