Διαχείριση αποβλήτων

Η ΝaisEnergy υλοποιεί έργα που περιλαμβάνουν την αεριοποίηση οργανικών ουσιών για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας ή την εναλλακτική παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων. Η διαδικασία αεριοποίησης που προσφέρουμε για την παραγωγή εναλλακτικής ενέργειας, χάρη στις υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας της, δεν μολύνει το περιβάλλον με τα απόβλητα όπως οι διεργασίες αποτέφρωσης και είναι πολύ πιο αποτελεσματική στη χρήση της ενέργειας που περιέχεται στα καύσιμα.

Δημοτικά Απόβλητα

Τα αστικά απόβλητα αποτελούν κλασική πρώτη ύλη για την τεχνολογία αεριοποίησης πλάσματος. Οι άνθρωποι παράγουν μια τεράστια ποσότητα τέτοιων αποβλήτων και μπορούμε να την μετατρέψουμε σε ενέργεια.

Βιομηχανικά Απόβλητα

Τα βιομηχανικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων αποβλήτων, αποτελούν πρόβλημα για τις κατασκευαστικές εταιρείες που καθίστανται όλο και πιο ακριβά.

Περιβαλλοντική Αποκατάσταση

Η περιβαλλοντική αποκατάσταση είναι μια συγκεκριμένη περιοχή όπου η τεχνολογία αεριοποίησης πλάσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό της ρύπανσης ακριβώς εκεί που δημιουργήθηκε.

Ελαστικά Απόβλητα

Παραγωγή ενέργειας (πετρέλαιο ή ηλεκτρική ενέργεια) από απόβλητα ελαστικών μέσω τεχνολογίας πυρόλυσης. Η πυρόλυση είναι μια θερμοχημική αποσύνθεση οργανικού υλικού σε υψηλές θερμοκρασίες απουσία οξυγόνου (ή οποιουδήποτε αλογόνου). Περιλαμβάνει την ταυτόχρονη αλλαγή της χημικής σύνθεσης και της φυσικής φάσης και είναι μη αναστρέψιμη.

Υγειονομικά και Επικίνδυνα Απόβλητα

Τα επικίνδυνα απόβλητα και τα νοσοκομειακά απόβλητα αποτελούν ένα δαπανηρό πρόβλημα για τους παραγωγούς αποβλήτων. Η αυξανόμενη περιβαλλοντική συνείδηση σημαίνει ότι όλο και περισσότερα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα και η ικανότητα μεταποίησης υστερεί σε αυτήν την τάση.

Απόβλητα

Η ιλύς αποχέτευσης είναι ένα κλασικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι προοπτικές για τα απόβλητα αλλάζουν και οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις γίνονται αυστηρότερες. Προηγουμένως, η λάσπη λυμάτων εξαπλώθηκε στα χωράφια ως λίπασμα. Σήμερα, ωστόσο, η πρακτική αυτή περιορίζεται και στο μέλλον θα απαγορευθεί τελείως.